අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

අංශය නිලධාරීන්ගේ නම්
දේශපාලන අංශය නිලන්ති කේ. පැලවත්තගේ මෙනෙවිය | පළමු ලේකම්
වාණිජ අංශය රේඛා මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය | උපදේශක
ජේමින් පාර්ක් මහතා | වාණිජ සහකාර
පොදු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු, ප්‍රජා සබඳතා සහ කොන්සියුලර් අංශය නිලන්ති කේ. පැලවත්තගේ මෙනෙවිය | පළමු ලේකම්
සොක්-ජුන් අන් | කොන්සියුලර් සහ මාධ්‍ය සහකාර
රැකියා සහ සුබසාධන අංශය
එච්.වී.ජී.එල්.ඩී. වීරරත්න මහත්මිය | තෙවන ලේකම්
එවුංයං කිම් මෙනෙවිය | රැකියා සහ සුබසාධන සහකාර
හ්‍යුංගෙවුං ජි මහතා | රැකියා සහ සුබසාධන සහකාර
පරිපාලන අංශය ජී.බී.කේ. අබේකෝන් | පරිවාරක නිලධාරී
ඒ.ටී.එම්. ජයරත්න බණ්ඩා මහතා | ගිණුම් නිලධාරී