අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

නම් තනතුර
සවිත්රි ඉන්ද්රචාපා පානබොක්කෙ මහත්මිය තානාපති ි ි
සචිනි ඩයස් මෙනෙවිය චාන්සරි ප්‍රධානී / දෙවන ලේකම්
රේඛා මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය අමාත්ය උපදේශක (වාණිජ)
එච්.වී.ජී.එල්.ඩී. වීරරත්න මහත්මිය තෙවන ලේකම් (රැකියා හා සුභසාධන)
ගයනි අබේකෝන් මෙනවිය පරිවාර නිළධාරිණී (පරිපාලන සහ කන්සියුලර් සේවා)