අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

රජයේ නිවාඩු දින - 2024
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය - කොරියානු ජනරජය

දිනය සහ මාසය දවස නිවාඩු දිනයේ නම
1ජනවාරි මස 15 වැනි දිනසඳුදාතෛපොංගල් දිනය
2පෙබරවාරි මස 04 වැනි දිනඉරිදාශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිදහස් දිනය
3පෙබරවාරි මස 09 වැනි දිනසිකුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
4මාර්තු මස 01 වැනි දිනසිකුරාදාකොරියානු නිදහස් සැමරුම් දිනය
5මාර්තු මස 29 වැනි දිනසිකුරාදාමහ සිකුරාදා
6අප්‍රේල් මස 11 වැනි දින බ්‍රහස්පතින්දාරාමසාන් දිනය
7අප්‍රේල් මස 13 වැනි දින සෙනසුරාදාශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල සහ දෙමළ අලුත‍් අවුරුදු දිනය
8මැයි මස 15 වැනි දිනබදාදාබුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය - කොරියානු සැමරුම
9මැයි මස 23 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දාවෙසක් පොහෝ දිනය
10ජුනි මස 06 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දාකොරියානු සිහිවටන දිනය
11ජුනි මස 21 වැනි දිනසිකුරාදාපොසොන් පොහෝ දිනය
12අගෝස්තු මස 15 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දාකොරියානු ජාතික නිදහස් දිනය
13සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දිනසඳුදාචූසොක් දිනය
14සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දිනඅඟහරුවාදාචූසොක් දිනය
15සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි දිනබදාදාචූසොක් දිනය
16ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දාකොරියානු ජාතික පදනම් දිනය
17ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දාදීපාවලී දිනය
18දෙසැම්බර් මස 25 වැනි දිනබදාදානත්තල් දිනය

කාර්යාලයීය වේලාවන් -  සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, (පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා)
කොන්සියුලර් අංශය - සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, (පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා)
සෙනසුරාදා
නයන්හි දී (ප.ව.2.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා)