අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

රජයේ නිවාඩු දින -  2021
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය - කොරියානු ජනරජය

දිනය සහ මාසය දවස නිවාඩු දිනයේ නම
1ජනවාරි 01වැනිදාසිකුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය
2පෙබරවාරි 04 බ්‍රහස්පතින්දාශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික දිනය
3පෙබරවාරි 11 වැනිදාබ්‍රහස්පතින්දාරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
4පෙබරවාරි 12 වැනිදාසිකුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
5පෙබරවාරි 13 වැනිදාසෙනසුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
6මාර්තු 01 වැනිදාසඳුදාකොරියානු සාමූහික විමුක්ති දිනය 
7අප්‍රේල් 13 වැනිදාඅඟහරුවාදාසිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට පෙර දිනය
8අප්‍රේල් 14 බදාදාසිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය
9මැයි05 වැනිදාබදාදාකොරියානු ළමා දිනය
10මැයි 14 වැනිදා සිකුරාදාරාමසාන් දිනය
11මැයි 19 වැනිදාබදාදාබුදුන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය
12මැයි 26 වැනිදාබදාදාවෙසක් පොහොය දිනය
13අගෝස්තු 15වැනිදාඉරිදාකොරියාවේ ජාතික නිදහස් දිනය
14සැප්තැම්බර් 20 වැනිදා සඳුදාචූසොක් දිනය
15සැප්තැම්බර් 21 වැනිදා අඟහරුවාදාචූසොක් දිනය
16සැප්තැම්බර් 22 වැනිදා බදාදාචූසොක් දිනය
17ඔක්තෝබර් 03 වැනිදාඉරිදාකොරියාවේ ජාතික පදනම් දිනය
18ඔක්තෝබර් 09 වැනිදාසෙනසුරාදාකොරියානු හෝඩිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ දිනය
19නොවැම්බර් 04 වැනිදාබ්‍රහස්පතින්දාදීපවාලි දිනය
20දෙසැම්බර් 25 සෙනසුරාදානත්තල් දිනය

කාර්යාලයීය වේලාවන් -  සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, (පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) සෙනසුරාදා දිනයන්හි දී  ( ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) (ඉහත සඳහන් කරන ලද නිවාඩු දිනයන් හැර)