අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

රජයේ නිවාඩු දින -  2022
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය - කොරියානු ජනරජය

දිනය සහ මාසය දවස නිවාඩු දිනයේ නම
1 ජනවාරි මස 01 වැනි දිනසෙනසුරාදාඅලුත් අවුරුදු දිනය
2 ජනවාරි මස 31 වැනි දිනසඳුදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
3 පෙබරවාරි මස 01 වැනි දිනඅඟහරුවාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
4 පෙබරවාරි මස 02 වැනි දිනබදාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
5 පෙබරවාරි මස 04 වැනි දිනසිකුරාදාශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිදහස් දිනය
6 මාර්තු මස 01 වැනි දිනඅඟහරුවාදාකොරියානු නිදහස් සැමරුම් දිනය
7 අප්‍රේල් මස 14 වැනි දිනබ්‍රහස්පතින්දා ලංකාවේ සිංහල සහ දෙමළ අලුත‍් අවුරුදු දිනය
8 මැයි මස 01 වැනි දින ඉරිදාකම්කරු දිනය
9 මැයි මස 03 වැනි දිනඅඟහරුවාදාරාමසාන් දිනය
10 මැයි මස 08 වැනි දිනඉරිදාබුදුන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය (කොරියානු)
11 මැයි මස 15 වැනි දිනඉරිදාවෙසක් පොහෝදිනය
12 ජුනි මස 06 වැනි දිනසඳුදාකොරියානු සිහිවටන දිනය
13 අගෝස්තු මස 15 වැනි දිනසඳුදාකොරියානු ජාතික නිදහස් දිනය
14 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දිනසිකුරාදාචූසොක් දිනය
15 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දිනසෙනසුරාදාචූසොක් දිනය
16 සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි දින*** සඳුදාචූසොක් දිනය
17 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි සඳුදාකොරියාවේ ජාතික පදනම් දිනය
18 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින*** සඳුදාකොරියානු හෝඩිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ දිනය
19 ඔක්තෝබර් මස 24 වැනි දිනසඳුදාදීපාවලී දිනය
20 දෙසැම්බර් මස 25 වැනි දිනඉරිදානත්තල් දිනය

කාර්යාලයීය වේලාවන් -  සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, (පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) සෙනසුරාදා දිනයන්හි දී  ( ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) (ඉහත සඳහන් කරන ලද නිවාඩු දිනයන් හැර)
සටහන: *** ආදේශක නිවාඩු දිනයන්